سوالات امتحانی

 6 سوالات چند گزينه اي

 ۱ _  هدف اساسي از نجات چيست ؟

الف _ انجام کمک هاي اوليه                                    ب_  خارج کردن اشخاص

ج_ ر هايي و خلاص سريع اشخاص                            د _  الف و ب

۲_  در عمليات نجات نتيجه کار چه فردي موثرتر است ؟

الف _ يک فرد قدرتمند با نيروي بالا                          ب_  يک فرد خوش اخلاق

ج_  يک فرد تعليم ديده و باهوش                              د _  يک فرد با اطلاعات فني

3_  کليه عمليات نجات بايد به طور………………………….. انجام شود.

الف _ گروهي و دسته جمعي     ب _ تنها و انفرادي            ج _ شبکه اي               د _ داوطلبانه

5 _  کداميک اعمال در عمليات نجات وظيفه نجاتگر نيست ؟

الف _ نجات افراد زير آوار ـ  انجام کمک هاي نخستين و اعزام به مراکز درماني ـ اقدامات در زمينه نگهداري موقت يا انهدام

کامل ساختمان هاي آسيب ديده.

ب _ نجات افراد زير آوار ـ انجام کمک هاي نخستين و اعزام به مراکز درماني ـ جستجو و پيدا کردن اجساد ـ کمک به نيرو هاي

متخصص جهت تسهيل عبور و مرور.

ج _  نجات افراد زير آوارـ انجام کمک هاي نخستين ـ پيگيري پرونده  هاي آسيب ديدگان ـ وضع مقررات خاص عبور و مرور.

د _  نجات افراد زير آوار ـ انجام کمک هاي نخستين ـ جستجوي گمشدگان ـ کمک به نيرو هاي متخصص براي عبور و مرور و

ارزيابي ساختمان هاي آسيب ديده.

 6_  همواره سازمان مسئول نجات در پاسخگويي به بلايا و حوادث از يک ………….. زير نظر …………

تشکيل و به رده  هاي کوچکتر و مسئول تقسيم مي شود.

الف _  فرماندهي کل عمليات ـ  ستاد مديريت سوانح

ب _  ستاد مديريت سوانح ـ ستاد مرکزي

ج _  ستاد مديريت سوانح ـ فرماندهي کل عمليات  

 د  _  ستاد مرکزي ـ مديريت بحران

7 _  وظيفه اتاق بحران چيست ؟

الف _  هماهنگي    ب _  راهبري    ج _ کنترل کليه مسائل پيرامون يک رويداد غير مترقبه      د  _  كليه موارد

8 _  نجاتگران بايد کليه تمرين ها، مانور ها و نمايش ها  را به عنوان…………….  تلقي کنند.

الف _  فقط يک کار عملي                ب _  عمليات واقعي نجات

ج _ يک کار تفريحي و بازآموزي          د _ هر سه مورد

9_  در کداميک از موارد زير يادگيري و به خاطرسپاري بهتر انجام مي شود ؟

الف _  کار توسط خود فرد انجام شود.       ب _  فرد کاري که توسط ديگران انجام مي شود را ببيند.

ج _  براي فرد اطلاعلات را تشريح کنند.    د _  فرد حين آموزش يادداشت برداري کند.

10_  از نکات مهم در زمان عمليات نجات نيست  ؟

الف _  حفظ خونسردي  ـ  سرعت عمل ـ رعايت اولويت  ـ  بهره وري از کمترين امکانات.  

ب _  حفظ خونسردي ـ سرعت عمل ـ تعيين عمليات متناسب با حادثه ـ  استفاده مناسب از نيرو ها با توجه به شناخت آنها.

ج _  تعيين عمليات متناسب با حادثه ـ  کسب اطلاع از اطرافيان ــ سرعت عمل ـ رعايت اولويت.

د _  حفظ خونسردي  ـ دقت عمل بجاي سرعت عمل ـ استفاده از تمام تجهيزات و افراد ـ نوشتن گزارش عمليات.

11_  معمولاً هدف اصلي هر نجاتگر در يک عمليات جستجو و نجات چيست ؟

الف _ يافتن افراد زنده به ويژه مصدومان                        ب _  کاستن از درد و ضايعات وي

ج _ جلوگيري از وخيم شدن حال مصدوم                        د _ هر سه مورد

12_  تمرينات طولاني و سخت و بدون استراحت قدرت تحمل را ………. داده و موجب ……… ايمني مي شود.

الف _ افزايش ـ بالا رفتن                        ب _ کاهش ـ بالا رفتن

ج _ افزايش ـ پايين آمدن                        د _ کاهش ـ پايين آمدن

13_ هنگامي که نجاتگرخسته شود، فشار هاي فيزيکي ……… و اشتبا هات وي ………… مي يابد.

الف _ افزايش يافته ـ افزايش                     ب _ افزايش يافته ـ کاهش

ج _ کاهش يافته ـ کاهش                         د _ کاهش يافته ـ افزايش

14_  کوه پيمايي علاوه بر کسب آگاهي چه ويژگي هاي مثبت ديگري دارد ؟

الف _تقويت عضلات   ب _ افزايش ظرفيت تنفسي   ج _ بالا رفتن اعتماد به نفس   د _ هر سه گزينه

15_  از مشکلات اصلي در تيم  هاي جستجو کدام يک بدتر است ؟

الف _  نجاتگر شرايط فيزيکي مناسب را براي رويارويي ندارد. 

ب _  نجاتگر نداند آمادگي لازم را جهت انجام ماموريت ندارد.

ج _  نجاتگر نداند وسايل لازم را همراه ندارد.

د _  نجاتگر شرايط روحي رواني مناسب را براي شركت در عمليات ندارد.

 22_  اولين ابزار براي بقا و موفقيت چيست ؟

الف _ عقل                  ب _ قدرت بدني            ج _ سرعت عمل           د _ کار گروهي

23_  از خصوصيات يک نجاتگر ايده آل، كدام موارد صحيح است ؟

الف _ مهارت ــ تواضع ــ توانايي جسمي روحي                          ب _ صلاحيت ــ دانش فني ــ اشتياق

ج _ فن بيان و ارتباط متقابل ــ تجزيه و تحليل شرايط محيط ــ قدرت تصميم گيري        د _ هر سه گزينه

24_  سه مورد از خطرات حين عمليات را بنويسيد ؟

الف _  فرو رفتن در حفرات ــ  کار با ابزار تيز و برنده                        ب _ ايمني کم ــ شرايط جوي نامناسب

ج _ تابش حرارت و گاز هاي شيميايي ــ  افتادن اجسام بر روي نجاتگر    د _ هر سه گزينه

25_  هرچه تعدادافراد زير آوار و تقلاي آنها بيشتر باشد، ازميزان ………. کاسته و برميزان …………….

اضافه مي شود.

الف _ CO ـ اکسيژن     ب _ اکسيژن ـ CO     ج _ امدادگران ـ مصدومان           د _ مصدومان ــ امدادگران

26_  کدام گروه به اکسيژن بيشتري نياز دارد ؟ ( در فضاي يکسان )

الف _  5 نفر با ميانگين وزني 50 کيلوگرم و ميانگين سني 16 سال.

ب   _  5 نفر با ميانگين وزني 45 کيلوگرم و ميانگين سني 20 سال.

ج    _  5 نفر با ميانگين وزني 45 کيلوگرم و ميانگين سني 8 سال.

د     _  5 نفر با ميانگين وزني 50 کيلوگرم و ميانگين سني 8 سال.

27_  هنگام صداکردن توسط يك نجاتگر، سايرنجاتگران چه کاري انجام مي دهند ؟

الف _   صدا توليد مي کنند                                         ب _  منتظر دستور فرمانده مي مانند  

 ج   _   آواربرداري را شروع مي کنند                             د   _  گوش مي دهند

28_  در صورت نشنيدن صدا چه کاري انجام مي دهيد ؟

الف _  ضربه زدن در سطح محكم کنار آوارها     ب _  ضربه زدن به ديوار، لوله  هاي آب، تير آهن و…

ج    _  به سراغ آوار بعدي مي رويم                د   _  الف و ب

29_  در صورت نبود مأموران انتظامي براي برقراري نظم چه بايد کرد ؟

الف _  از مردم کمک گرفت                                        ب _  به تنهايي نظم را برقراري کنيد 

ج   _  در خواست نيرو براي نظم مي کنيم                        د  _  هيچکدام

30_  برانكار بسکت چيست ؟

الف _ کيسه مخصوص حمل ابزار کوچک نجات               ب   _ کيسه حاوي انواع طناب  ها

ج   _  برانکار فلزي داراي محافظ                                 د    _  برانکار ابتکاري

31_   يک گره خوب را بايد بتوان در ……………… زد.

الف _ زمان اندک    ب _ روشنايي و تاريکي     ج _ روز بارندگي و آفتابي     د _ هر سه مورد

32_ دريك ساختمان 4 طبقه كه 2 طبقه پايين آن ريخته، کاوش از کجا آغاز مي شود ؟

الف _   از پايين ترين طبقه                                         ب _  از طبقه همکف به سمت بالا و پايين

ج    _   از بالاترين طبقه                                            د  _  از راحت ترين راه ورود

33_  مهمترين رکن از عمليات نجات چيست ؟

الف _  استفاده از دستگاه هاي زنده ياب                         ب _  استفاده از سگ هاي جستجوگر

ج   _  استفاده از تجربه نجاتگران کار آزموده                     د  _  آموزش کمک هاي اوليه

34_ آسيب  هاي زير به ترتيب در کدام گروه، ترياژ بندي مي شوند ؟

1_34_قطع عضو ناقص – زخم هاي نافذ شکم بدون شوک – کاهش سطح هوشياري

الف _ قرمز – زرد – قرمز                       ب _ قرمز – زرد – سبز 

ج _ قرمز – قرمز – زرد                            د _ قرمز – قرمز – قرمز

2_34 _مسموميت شديد – صدمات چشمي – اختلالات رواني – جراحات ستوني فقرات

الف _ قرمز – زرد – سبز – قرمز                 ب _ زرد – قرمز – سبز – قرمز

ج _ قرمز – زرد – سبز – زرد                     د _ زرد – زرد – سبز – قرمز

3_34 _شوک کاهش حجم خون – جراحات منافي حيات – علائم و نشانه  هاي سکته قلبي –

 ديابت بدون اختلالات هوشياري.

الف _ قرمز – مشکي – زرد – زرد                ب _ قرمز – مشکي – فرمز – زرد

ج _ زرد – قرمز – زرد – سبز                       د _ زرد – قرمز – سبز – زرد

35_ توضيحات زير ويژگي  هاي کدام محل است ؟

دسترسي آسان به جاده داشته باشد_ تجهيزات درماني در دسترس قرار گيرد _ دفتر پاسخگويي به

بازماندگان داشته باشد _ دور از ساختمان هاي آسيب ديده بر پا شود.

الف_ محل تجمع بيماران ( ستاد تخليه )             ب_ محل استراحت كاركنان

ج_ مركز نگهداري آب                                   د_ محل دفن اجساد

36_ با توجه به رنگ اولويت  ها را به ترتيب تعيين کنيد.        سبز _ قرمز _ زرد _ سياه

الف _ کم – زياد – ضروري – فوت شده             ب _ کم – ضروري – زياد – فوت شده

ج _ زياد – کم – ضروري – فوت شده                د _ زياد – ضروري – کم – فوت شده

37_ مرحله دوم ترياژ زماني است که:

الف_ معاينه….دوباره انجام مي شود…..                   ب_ کمک هاي….اوليه ادامه مي يابد….

ج _ کمک هاي….تخصصي شروع مي شود…..          د_ ترتيب….. انتقال داده مي شود…….

38_  هنگام انتقال کارت ترياژ را به چه کسي مي دهند ؟

الف _ راننده آمبولانس                                     ب _ در محل ترياژ مي ماند 

ج _ الصاق به بيمار                                          د _ فرقي نمي کند

6 سوالات تشريحي

 1_  نجات چيست ؟

نجات عبارت است از يک سري عمليات که منجر به رهايي افراد زنده از شرايط بحراني و به دام افتاده مي شود و همچنين انجام

کمک هاي نخستين بر روي آن ها که از وخامت حال افراد جلوگيري مي کند.

2_  مراحل عمليات جستجو و نجات را به ترتيب بيان کنيد ؟

جستجو  ←  دسترسي ←  کمک  ←  رهاسازي و تثبيت  ←  انتقال

3 _  معيارهاي جستجو درعمليات چيست ؟ کسب اطلاعات ـ دريافت عکس العمل هاي زير آوار ـ ايجاد صدا به وسيله

اجسام  هادي صدا ـ  رويت سوژه

4_  معيارهاي دسترسي در عمليات چيست ؟سريع ترين روش ـ ايمن ترين روش ـ کوتاه ترين مسافت

5_  معيارهاي کمک در عمليات چيست ؟زنده ماندن و زنده نگه داشتن ـ آسيب ديدگي کمتر ـ تقويت توان رواني

6_  معيارهاي رهاسازي در عمليات چيست ؟ حداقل زمان، تجهيزات و نيروي انساني ـ تثبيت وضعيت مصدوم

7_ معيارهاي انتقال در عمليات چيست ؟ سرعت در انتقال ـ جلوگيري از وخامت حال مصدوم ـ با وسايل ابتدايي و قابل

دسترس ـ مناسب ترين و ايمن ترين روش.

8_  چند مورد از خسارت  هاي وارده به ساختمان را که در فرم ارزيابي اوليه ثبت مي گردد نام ببريد.

 آشپزخانه ـ موتورخانه ـ استخر ـ زير زمين و…..

9_  در برنامه ريزي عمليات دريک منطقه وظايف گروه هاي عامل را بنويسيد. (به ترتيب)

 ارزيابي مقدماتي ـ بازديد فني ـ نجات اوليه ـ نجات ثانويه ـ آواربرداري نهايي.

10_ گام اول در برنامه ريزي ارزيابي مقدماتي است دراين مرحله چه اطلاعاتي راجمع آوري مي کنيم ؟

تعداد افراد زير آوار مانده ـ تعداد افراد خارج شده ( منابع محلي ) ـ موقعيت مصدومين ـ نوع و گستردگي خرابي هاي موجود ـ

شناسايي انواع خطرات در منطقه و اقداماتي بايد انجام داد.

11_  در گام اول ( ارزيابي مقدماتي ) چه مواردي را بررسي مي کنيم ؟

زمان و فصل حادثه، نوع سازه، زمان ساخت، يافتن نقشه، محل استقرار مردم قبل از حادثه، تعيين ميزان خرابي سازه ها، تشخيص

مناطق امن، مناطق مورد نظر براي جستجوي اوليه، تعيين ورودي آب، گاز و برق، تخمين اوليه نيرو هاي کمکي، تعيين مسئولان

ايمني و همچنين تعيين منابع مورد نياز موجود.

12_  از موارد مهم که در گام دوم ( بازديد فني ) انجام مي شود، چند مورد نام ببريد.

اعزام مصدومان سرپايي و در دسترس به محل ترياژ، تعيين موقعيت افراد ديگر، کنترل سکوت در منطقه، درخواست نيروهاي

متخصص، علامت گذاري معابر و اماکن، ايجاد محل ترياژ، فرمانده، تجهيزات، کارکنان.

13_ گروه ارزيابي مقدماتي که به گروه بازديد فني اضافه شد در گام سوم ( نجات اوليه ) چه کار هايي

انجام مي دهد ؟

توجه به مکان ها با احتمال بيشتر، جستجو براي يافتن فضاهاي خالي، تحليل اطلاعات، پرسش از شاهدان و نجات يافتگان، نجات

افراد زيرآوار، تعيين وضعيت گروه هاي نجات ( مسئوليت، لباس، ابزار )، تشکيل واحد اضطراري گشت زني.

1۴ _  در گام چهارم ( نجات ثانويه ) چه کارهايي انجام مي شود ؟

جابجايي نخاله ها با ابزار سبک، کنترل محل هاي علامت گذاري شده، انتخاب محلي براي دپو قطعات آوار، ادامه جستجو، نجات

افراد بيرون آمده، شمعک گذاري، استفاده از ابزار تخصصي، تعيين زمان استراحت، گشت زني، تخمين ابزار پايداري بنا، تخريب

ساختمان هاي منطقه، نظارت بر نحوه انجام عمليات.

15_  مصدومان سطحي چه کساني هستند ؟

کساني که هنگام رويداد خارج ساختمان بوده يا شخصاً خود را بيرون کشيده اند.

16_  هدف از علامت گذاري پس از کاوش چيست ؟

صرفه جويي در کار و زمان با تعيين ساختمان هاي کاوش شده، تعيين واحد مسئول کاوش، نشان دادن اينکه ساختمان در معرض

مخاطرات است.

17_  در بررسي افراد زير آوار، مصدومان را به ترتيب نياز به اکسيژن نام ببريد.

نوزادان، کودکان، نوجوانان، جوانان، ميانسالان.

18_  چند مورد از نشانه هايي که احتمال وجود افراد زير آوار را بيشتر مي کند بنويسيد.

ايجاد سر و صدا توسط مصدومين ـ مشاهده دود ـ بوي دفعيات انساني ـ صداي ريزش مصالح ساختماني.

19_  چند مورد از مکان هايي که احتمال وجود افراد در آن ها بيشتر است نام ببريد.

زير زمين ها ـ پناهگاه ها ـ زير پله ها ـ داخل کمد ـ کنار ستون ها ـ پشت درب ها ـ  آسانسورها.

20_  به وسيله چه چيز  هايي صدا را وارد آوار مي کنيم ؟

اجسام هادي صدا مثل : قوطي، نبشي ها، تير آهن، لوله آب، گاز و….

21_  حفظ ارتباط با مصدوم زير آوار چه مزايايي دارد ؟

با وجود ناراحتي هايش اميدوار شده سعي در کمک به خود و زنده ماندش مي کند. به نجاتگر کمک مي کند بهترين سمت را براي

رسيدن به مصدوم انتخاب کند ـ اگر مصدوم به هوش باشد در مورد خطرات ( ريزش آوار بر او ) واکنش مي دهد.

22_  چند توصيه براي افرادي که زير آوار مانده اند بنويسيد.

حفظ خونسردي، ايجاد سرو صدا و علامت دادن، در صورت توان قطع آب برق گاز، سعي در ايجاد حفره يا کانال يا استفاده از

مجاري آب فاضلاب تأسيسات براي خروج، سعي در حفظ انرژي بدن، در صورت دسترسي به وسيله انتقال پيام يا اجسام  هادي

صدا، پيام رساني کنند.

23_  افراد زير آوار بيشتر از کدام نواحي بدن صدمه مي بينند ؟

استخوان هاي لگن، استخوان هاي گردن، ستون فقرات، آسيب  هاي مغزي.

24_  افزايش دما در اثر زلزله چه ضايعاتي را شايع تر مي کند ؟

ضايعات کليوي، حمله قلبي، سکته مغزي.

25_  انتخاب محل براي جا به جايي آوار به چه عواملي بستگي دارد ؟

محل مصدومان،  اطلاعاتي که از نقشه ساختمان به دست مي آوريم، بررسي دقيق وضع خرابي ساختمان.

26_  آوار برداري براي دسترسي به مصدوم شامل چند روش است ؟ چگونه انجام مي شود ؟

دو روش :  ۱ _  پاک کردن آوار تا شناسايي مصدومان و خلاصي آنها.

                ۲ _  ايجاد يک راه گربه رو و احتمال حفرات به يکديگر.

27_  خطر استفاده از چراغ قوه هاي معمولي چيست ؟

ايجاد اصطکاک و جرقه ←  احتمال انفجار و آتش سوزي.

28_  اگر نجاتگر در يکي از مکان هاي عمومي دچار زلزله شد، چه کار هايي بايد انجام دهد ؟

حفظ خونسردي، آرامش به اطرافيان، توصيه به اطرافيان جهت پناهگيري در مکان هاي امن تر با فاصله از شيشه ها، هجوم نبردن

به طرف خروجي ها.

29_  هنگام زمين لرزه براي خودروهاي در حال حرکت چه توصيه اي داريد ؟

خودرو  به آهستگي به سمت راست خيابان و دور از ساختمان ها و گذر گاه هاي فوقاني (پل ها) هدايت شود.

30_  انواع روش هاي نجات در فضا هاي معلق را فقط نام ببريد.

روش عادي، روش تعليقي در هوا، روش نردباني لولايي.

31_  برانكار بسکت معمولاً در چه مواقعي استفاده مي شود ؟

در فضا هاي معلق، جابجايي مصدوم در كانال، چاه و ساختمان  هاي با ارتفاع مختلف.

32_  چند نمونه از حوادثي که در اثر محبوس شدن در آسانسور به وقوع پيوسته نام ببريد.

تراکم گاز شهري و يا  هر گونه گاز مسموم کننده در ساختمان،  آتش سوزي در ساختمان، تراکم دود در ساختمان، گير کردن عضوي

از بدن بين کابين و ديوار، باز شدن درآسانسور بين دو طبقه جايي که ديوار قرار دارد، پاره شدن كابل حامل كابين، معلق شدن

كابين، قفل شدن در كابين و…..

33_  نکات ايمني استفاده از آسانسور را ذکر کنيد. ( حداقل 4 مورد )

نبايد مورد بازيچه اطفال قرار گيرد، حمل کپسول ها يا مواد قابل اشتعال خطر آفرين است، عدم استعمال دخانيات، رعايت ظرفيت

آسانسور، سرويس و باز ديد فني به موقع، موقع تعمير بر حسب عادت از درب هاي باز داخل حفره نشويم.

34_   در صورت بريده شدن طناب، راه حل موقتي رشته رشته نشدن آن چيست ؟

زدن يک گره 8 بالا تر از بريدگي يا اتصال به ادوات کوهنوردي

35_  در مورد طناب  ها اصطلاحات زير را توضيح دهيد.

دهانه بندي :  بسته  قطعه طناب به د هانه يک قلاب و مانع شدن از خروج طنابي که از داخل قلاب عبور کرده است.

پيچيده شدن :  هنگامي که قسمتي از يک طناب جهت جلوگيري از ساييدگي با نخ برگ يا نايلون پيچيده مي شود.

لنگري :  طنابي که به يک شي بزرگ ثابت، مانند درخت يا تير بسته شده باشند.

حلقه :  يک دور کامل طناب به دور يک تير يا طناب ديگر.

36_  در مورد طناب  ها اصطلاحات زير را توضيح دهيد.

خم :  يک حلقه باز در طناب.                                گره :  حلقه بسته بر روي يک طناب.

شل کردن : کمي ر ها کردن طناب.                      پيوند :  جايي که دو طناب بين دو تير بسته شده باشد.

37_  موارد استفاده گره هشت لاتين را بنويسيد.

اين گره براي استفاده از طناب، درحلقه هاي کارابين و ارتباط آن ها به ابزار هاي ديگرکوهنوردي ونجات به کار مي رود: 

●   جلوگيري از رشته رشته شدن طناب 

●   جلوگيري از در رفتن طناب از قرقره زنجير

●   براي حلقه کردن سر طناب و استفاده در اتصال ابزارها

38_  موارد استفاده از گره ماوس ولف را بنويسيد.

بستن طناب به ميله  هاي افقي و عمودي که دو سر آن ها آزاد است ـ مي توان آن را در انتها يا مرکز يک طناب مورد استفاده قرار

داد ـ کار خود حمايت بر روي کارگاه ثابت و ابزار کوهنوردي و نجات ـ در کار بستن ميله ها و الوار و يا در ايجاد کارگاه کوهنوردي

و نجات با طناب يا تسمه مورد استفاده قرار مي گيرد.

39_  موارد استفاده گره تسمه را بنويسيد.

براي متصل نمودن دو سر تسمه هاي کوهنوردي و نجات براي ايجاد کارگاه و يا اتصال آن ها به ابزار و حلقه هاي کوهنوردي و

نجات مورد استفاده قرار مي گيرد.

40_  انواع کارگاه ها را نام ببريد. کارگاه هاي طبيعي ـ کارگاه هاي مصنوعي ـ کارگاه هاي توأم.

41_  حداقل پنج نمونه از وسايلي که در ساختمان ها مي توان براي ايجاد کارگاه از آن ها استفاده کرد، نام

ببريد.

نرده پلکان ها ـ چارچوب ـ درب هاي سالم ـ ميز تحرير يا ميز غذاخوري و قرار دادن آن ها در چارچوب هاي سالم و محکم ـ

    فايل هاي سنگين ـ يخچال فريزر ـ تخت ـ کاناپه و… .

42_   ارتباطات بسيار مهم را نام برده و ذکر کنيد از چه وسايل ارتباطي بايد بهره برد ؟

برقراري ارتباط ميان تيم ها و گروه هاي عمل کننده، ارتباط با مراکز فرماندهي، کنترل ديگر تيم هاي جستجو ـ از وسايل ارتباطي

ثابت و بسيار با طول موج هاي مختلف.

43_  در مثال هاي زير مکان هاي متحمل و اشخاص مورد جستجو را بنويسيد.

 ساعت 30 : 8  ـ صبح روز پاييزي ـ زلزله ـ مدرسه : بيشترين تلاش براي يافتن تعداد زيادي دانش آموز ـ کلاس هاي درس ـ

دستشويي ها و سالن هاي ورزش.

● ساعت 30 : 22 ـ ساختمان اداري ـ ريزش به علت گود برداري ساختمان مجاور :  سرايدارـ نگهبان ـ کارکنان کشيک ـ اتاق

سرايداري ـ نگهباني.

 ساعت 30 : 2 ـ منطقه مسکوني ـ بمباران :  اتاق خواب ـ پناهگاه ها و زيرزمين ها ـ تمام افراد خانواده.

 ساعت 00 : 16 ـ يکي از روز هاي پايان سال ـ انفجار در فروشگاهي بزرگ  :  همه مکان ها بايد جستجو شوند، نفرات

نامشخص.

44_   اصوات از خارج به داخل آوار بهتر نفوذ مي کنند يا از داخل به خارج ؟ چرا ؟

از خارج به داخل، چون اصوات به درون تکه هاي سيمان و سنگ نفوذ کرده و در فضاهاي خالي منتشر مي شود به عبارت ديگر

ضرايب انتشار صوت در خلل و فرج تکه هاي آوار، بسيار وسيع تر است.

45_  دستگاه هاي زنده ياب در چه مواقعي قادر به کمک خواهند بود ؟

فقط در مواقعي که اشخاص يا مصدومان زنده و به هوش باشند.

46_   زنده ياب چند نوع است ؟ نام ببريد.

۱ _ صداياب     ۲ _  کاوشگري صوتي ـ تصويري        ۳ _ کاوشگري    ۴ _ کاوشگر مادون قرمز

47_  چه عواملي مانع رسيدن صداي مصدومان به نجاتگران مي شود ؟

جريان باد، عوامل محيطي، ميکروفون و بلندگوهاي عملياتي در صحنه، دستگاه هاي داراي ارتعاش، شلوغي و ازدحام بيش از حد عوامل انساني.

48_ چه مکان هايي درمواقع شروع عمليات اضطراري جزو اولويت هاي برنامه به حساب مي آيند؟

محل هاي استقرار کودکان و مکان هاي در معرض خطر و آسيب.

49_صدا با... ضربه زدن… توسط يک سنگ بزرگ مسافت طولاني تري طي خواهد کرد تا اينکه با.

خراشيدن… يا... سائيدن… ايجاد صدا کنيم.

50_  مزاياي آشکار ساز هاي صوتي را بنويسيد.

مي توانند درون شکاف ها و سوراخ ها قرار گيرند يا درون منافذ ايجاد شده توسط نجاتگران ثابت بايستند. مي توانند گيرنده يا

فرستنده امواج در جهات متناسب باشند يعني در تمام محور هاي افقي عمومي و حتي واژگون به اجسام متصل مي شوند و بدون

هيچ اشکالي امواج را از هر جا که حاصل مي شود دريافت کنند.

 51 _  چند نمونه از تفاوت هاي کلي در ساختمان را نام ببريد.

شکل ـ نوع کاربري ـ مصالح به کار رفته ـ فرم بناها ـ نوع معماري ( سنتي، مهندسي ) ـ وزن ساختمان ها براساس مصالح

مصرفي ـ تأسيسات و نوع آن ها و……

52_  چند نمونه از شباهت هايي که در ساختمان ها وجود دارند نام ببريد.

لوله کشي آب، جريان برق ـ بالاي 50 % داراي لوله کشي گاز و خطوط تلفن داشتن کنتور برق و گاز و وجود شيرمخصوص آب در

پياده روي خانه و يکي هم داخل خانه نزديک درب خروجي ـ وجود آسانسور و پله اضطراري براي اماکن بالاي 5 طبقه.

53_  انواع ساختمان ها را که بر حسب جنس مصالح و نوع آن طبقه بندي شده است نام ببريد.

  ساختمان هاي بدون اسکلت حمال ( با ديوار هاي حمال ) 

  ساختمان هايي که قسمتي از آن ها اسکلت حمال و قسمتي ديوار حمال است.

  ساختمان هاي با اسکلت حمال ( اسکلت فلزي يا بتن آرمه )

  ساختمان هاي يکپارچه

54_  اصطلاح اسکلت حمال به چه نوع ساختمان هايي اطاق مي شود ؟

به ساختمان هايي که بدون اسکلت فلزي يا بتن مسلح ( که بار ساختمان را حمل مي کنند ) هستند، اطلاق مي شود.

55_  ساختمان هاي بدون اسکلت حمال چه خصوصياتي را دارند ؟

ديوار ها بار کف و سقف و همچنين بار خود را حمل کرده و حفاظت داخلي ساختمان را تأمين مي کند. ( معمول ترين نوع : منزل

مسکوني که کف آن ممکن است از چوب يا بتن ساخته شده باشد )

56_  انواع ساختمان هاي بدون اسکلت حمال را نام ببريد.

  خانه مسکوني با پوشش تيرهاي چوبي.

 خانه هاي مسکوني با کف هاي بتني.

  خانه هاي بسيار بزرگ.

  ساختمان هاي بدون اسکلت بندي با مصالح ساختماني سنگي.

57_  پنح عامل از عوامل ايجاد کننده آوار را نام ببريد. ۱ _ سوانح زمين ساختي ( زلزله )  ۲ _ سوانح طبيعي

( گردباد و… )  ۳ _  انفجارات   ۴ _ بمباران ها   ۵ _ اتفاقات ( گود برداري )

58_  آوار توليد شده توسط سوانح طبيعي چه خصوصياتي دارد ؟

معمولاً بيش از يک محله را درگير مي کند، کم حجم و سطحي بوده و بيشتر شامل سقف هاي کاذب، ناوداني ها، شيرواني ها،

  شيشه هاي شکسته و درختان قطع شده مي شود و کمتر احتمال تخريب ساختمان وجود دارد.

59_  آوار توليد شده توسط انفجارات چه خصوصياتي دارد ؟

معمولاً به چند ساختمان آسيب مي رساند ـ ميزان آوار زياد نمي باشد ولي احتمال ريزش بقيه ساختمان وجود دارد.

60_ آوار توليد شده توسط بمباران چه خصوصياتي دارد ؟

به غير از بمب هاي راديو اکتيو و هيدروژني سطح تخريب کمتر از يک محله است ــ کليه ساختمان هاي آسيب ديده بر اثر موج

انفجارات غير قابل استفاده مي شوند ــ قطعات آوار در شعاع چند صد متري پراکنده مي شود و اصابت ترکش به ساختمان هاي

مجاور آسيب را بيشتر مي کند.

61_  در چه صورت ساختمان ها در اثر گود برداري فرو مي ريزند ؟

در صورت برداشت خاک در کنار ساختمان هايي که بر اثر طول زمان به ساختمان مجاور تکيه دارند يا از اسکلت محکمي برخوردار

نيستند.

62_  چند نمونه از نخاله هاي ساختماني و زباله در يک شهر آسيب ديده وجود خواهد داشت ؟از هر يک

چند مثال بزنيد.

۱ _ نخاله ها و زباله هاي ساختماني :  بتن آسفالت، کاشي، شيشه، چوب.

۲ _  زباله هاي خانگي و مواد خطرناک و مشکوک: مواد شيميايي، ميکروبي، مواد منفجره و…

63_   انتخاب محل دفن زباله از چه جهاتي اهميت دارد ؟

اگر از قبل و با مطالعه انتخاب صورت نگيرد، هم روند پاکسازي معابر به تأخير مي افتد و هم ممکن است با انتخاب محل دفن

نامناسب اثرات ” زيست محيطي ” مضري در دراز مدت گذاشته و با نفوذ شيرابه زباله به آب هاي زير زميني باعث آلودگي آن ها و

 از بين رفتن زمين هاي مرغوب کشاورزي و صنعتي گردد.

64_   مواد زائد جامدي که در حوادث طبيعي توليد مي گردد را نام ببريد.

  مواد ناشي از تخريب ساختمان ها، تاسيسات، درختان، ماشين آلات، لاشه حيوانات.

   مواد بدون مصرف جامدي که در اثر ارائه خدمات به گروه هاي آسيب ديده ايجاد مي گردد.

   مواد زائدي که پس از حادثه توسط آسيب ديدگان ايجاد مي شود.

65_  انواع مدل گرافيكي آوار را نام ببريد.

1_ آوار مايل      2_ آوار فشرده       3_ آوار  V شكل       4_ آوار چندطبقه اي

 66_  خصوصيات و روش برخورد با آوار مايل را بنويسيد.

هنگامي که سقف به همراه بخش زيادي از يک ديوار جانبي فرو مي ريزد فضايي مايل زير آن به وجود مي آيد. تن ها يک ديوار

   مي ريزد و سقف بالايي روي باقيمانده ديوار تکيه مي کند مهمترين توصيه جلوگيري از ريزش کامل و انجام اقدامات احتياطي در

برخورد با اين نوع آوار است.

67_  خصوصيات آوار فشرده را بنويسيد.

تحمل بار بخش خارجي ضعيف باشد ـ فقط اثاثيه و برخي قسمت هاي ديوار باقي خواهد بود ـ احتمال وجود فضاي خالي کم است

ـ قطعات بجامانده از ساختمان باعث ايجاد مشکلات مي شود.

68_  خصوصيات آوارV را بنويسيد.

به خاطر وجود اثاثيه احتمال وجود فضا هاي خالي کم است ــ سقف ها سازه قوي براي مقاومت ندارند با افزايش وزن بار اثاثيه در

وسط متمرکز شده سقف فرو مي ريزد در اطراف فضاي بيشتري وجود دارد ـ در هر نوع ساختمان مي تواند اتفاق بيفتد.

 69_  خصوصيات آوارچند طبقه اي  را بنويسيد.

به خاطر وجود ارتفاع ساختمان دسترسي بسيار مشكل است ـ سقف هاي سازه مي تواند مقاومت نشان دهد يا بسيار سست  شوند ـ

با افزايش وزن بار در وسط ساختمان احتمال ريزش سقف وجود دارد ـ از انواع مدل هاي آوار در اين نوع مشاهده      مي شود ـ به

علت حجم ساختمان در اطراف فضاي بيشتري وجود دارد ـ در هر نوع ساختمان ريزش ها به يك صورت نخواهد بود.

70_ روشSTOP، به چه مفهومي است ؟

ايست :  در شروع عمليات در صحنه آسيب چند لحظه توقف کنيد.

فکر کنيد : درباره شرايط، خسارات و تلفات فکر کنيد.

مشاهده کنيد : نحوه کاهش آسيب و موارد خطرناک را دريابيد.

برنامه ريزي کنيد : برنامه ريزي اقدامات و عمليات و وسايل مورد نياز را مشخص کنيد.

71_ هنگام آوار برداري، چگونه از ريزش مجدد ساختمان جلوگيري مي کنيم ؟

در صورتي که احتمال ريزش وجود دارد، بايد با استفاده از شمع ها، جک ها، فک هاي بازشونده، تيرآهن و… از ريزش آوار جلوگيري

شود.

72_ به منظور جلوگيري از سرايت آتش چه اقداماتي مي توان انجام داد ؟

خنک کردن تأسيسات مجاور محل  هاي آتش گرفته ـ خروج کليه وسايل موجود در محل (با توجه به جهت حرکت هوا به خاطر

کاهش احتمال انفجار و توسعه حريق )

73_ روش صحيح خارج کردن افراد از زيرآوار چيست ؟

 خارج کردن سر و سينه و سپس ساير قسمت هاي بدن        برداشت آوار از هر قسمت که در دسترس تر بود       

 برداشت کامل آوار و خروج مصدوم                

74_ در صورت به وجود آمدن گرد و غبار حين آوار برداري چه اقداماتي انجام مي دهيم ؟

با انتشار آب به صورت پودري (افشانه) بر روي محوطه آوار برداري به فرو نشست خاک كمك مي کنيم.

75_ چه عواملي در سرعت عمليات نجات موثرند ؟

تعداد اشخاصي که براي انجام کار وجود دارند ­ـ چگونگي و ماهيت آوار ـ وسايل و تجهيزات ـ زمان عمليات آواربرداري ـ شرايط

جوي ـ نظم و کنترل نيروي انساني در صحنه آسيب.

76_ تفاوت بين عمليات آواربرداري به عنوان يک عمل نجات و تخليه و پاکسازي يک محل چيست ؟

عمليات تخيله را مي توان پس از نجات با وسايل مکانيکي انجام داد ولي عمليات نجات مستلزم سرعت فوق العاده و مراقبت زياد  

 به منظور جلوگيري از وارد آمدن صدمات ثانويه به مصدومين است.

 77_ مهم ترين نکته اي که بايد هنگام کار گروه نجات در زير آوار مدنظر قرار گيرد چيست ؟ چرا ؟

به هيچ وجه نبايد اجازه داد که در روي آن آوار حرکتي انجام شود، بايد با دقت مراقب لغزش آوار يا خرابي ديوارها يا… بود چرا که

 زندگي نجاتگران و مصدومين به خطر مي افتد.

78_ در بحث اصول حفاظت از ساختمان هاي آسيب ديده اولين مسئله اساسي چيست ؟

تلاش براي کشف طرح ساختمان و محدوده زير زمين، موقعيت راه هاي ورودي، خروجي هاي اضطراري، زيرزمين هاي مجاور و…

79_ در وضعيت عادي چند نوع شمع زدن مي شود ؟ نام ببريد.

 چهار نوع ï  مايل، معلق، T، قائم

80_ چه هنگامي از شمع معلق ( افقي ) براي شمع زدن استفاده مي کنيم ؟

 براي حائل شدن يک ديوار در مقابل ديوار ديگر در وسط فضا مابين دو ديوار، زده مي شود.

81_ شمع زدن توسط گروه نجات به چه منظورهايي صورت مي گيرد ؟

● هنگامي که گروه هاي امداد و نجات در حال انجام وظيفه هستند.

● براي جلوگيري از وارد آمدن آسيب بيشتري به مصدومان زيرآوار به کار مي رود.

● براي رفع خطر از مردم در منطقه آسيب ديده.

82_ براي صعود از يک نردبان چه نکاتي را بايد رعايت کرد ؟

تا زماني که چيزي حمل نمي کنيد، نردبان را رها نکنيد ـ در مرکز نردبان بايستيد ـ حتي الامکان به بالا نگاه کنيد ـ در صورت

توقف يک پا را در داخل پله ها قفل کرده و زانوي پاي ديگر را به پله فشار دهيد و وضعيت خود را ثابت کنيد.

83_ در ارزيابي مصدوم بايد به چه نکاتي توجه کرد ؟(حداقل 8 مورد )

باز بودن راه هاي هوايي ـ وجود تنفس ـ جريان خون مناسب ـ کنترل نبض ـ آزمايش حرارت بدن ـ حالت طبيعي سر و گردن ـ

وضعيت مردمک ها ـ وضعيت شکم ـ وضعيت هوشياري ـ شکل دست و پا.

 84_ جمله  ها را کامل کنيد :

ترياژ در اصطلاح به معني….. قسمت کردن يا تقسيم و مرتب کردن بيمار و مصدومان است…… ترياژ به روش و مرحله اي

اطلاق مي شود که در آن بيماران با توجه به…..اهميت مراقبت و انتقال آن ها بر حسب شدت جراحت و فوريت هاي پزشکي…

تقسيم بندي مي شوند.

85_ در قسمت ترياژ از دسته زيادترين تقدم چند نمونه مثال بزنيد.(حداقل 4 مورد)

مشکل تنفسي برطرف نشده ـ توقف قلب ـ خونريزي شديد ـ شوک شديد ـ سوختگي (همراه با مشکل تنفسي يا شدت و وسعت

زياد)

در قسمت ترياژ از دسته تقدم ضروري چند نمونه مثال بزنيد (حداقل4مورد) خونريزي ملايم ـ جراحت در پشت بدون صدمات

نخاعي ـ هوشياري با جراحت سر ـ سوختگي بيش از 20 تا 30 درصد درجه2 و بيش از 10درصد با درجه 3 سوختگي وسيع يا

سوختگي   درجه 3 در قسمت هاي حساس.

86_ در قسمت ترياژ از دسته تقدم پايين چند نمونه مثال بزنيد (حداقل4مورد)

شکستگي و دررفتگي جزيي انگشتان – جراحات جزيي ديگر – جراحات کشنده که احتمال مرگ قطعي به نظر مي رسد و    

سوختگي هاي جزئي.

87_ اگر در هنگام ترياژ اوليه با مصدومي که دچار تنگي نفس است برخورد کرديد چه مي کنيد ؟

 براي رفع مشکل تنفسي او اقدام كرده و ترياژ ادامه مي يابد.

88_ گام هاي کنترل براي ترياژ را نام ببريد.

قدم اول _ مجروحاني که احتياج به کمک فوري دارند

قدم دوم _  معاينه وضعيت تنفسي

قدم سوم _  ارزيابي فشار خون

قدم چهارم_  ارزيابي جراحات مغزي و سطح هوشياري

89_ سه نوع طبقه بندي مربوط به وضعيت تنفس را بنويسيد.

1_ مرده ( نفس نمي کشد )                          2_ فوريت تعداد تنفس بالاي 30 بار در دقيقه

3_ مجروحاني که نياز به معالجه فوري ندارند_ تعداد تنفس زير 30 بار در دقيقه

90_ هنگام ترياژ فشار خون مجروحان چگونه ارزيابي مي شوند ؟

● وجود نبض راديال نشان مي دهيد که با فشار خون حداقل 80 Hg/mm مجروحاني که نبض داشته باشند به عنوان وضعيت

مناسب تشخيص داده مي شوند.

91_ از شرايط ستاد تخليه مجروحان چهار مورد نام ببريد. در مسير سيلاب رودخانه و دريا نباشد _ از نظر       

 بهداشت محيط مورد کنترل قرار گيرد _ دور از ساختمان هاي آسيب ديده برپا شود _ کادر ورزيده درماني در محل حضور داشته

باشند.

92_ هنگام حمل مصدوم بهتر است بدن نجاتگران چه وضعيتي داشته باشد ؟

● ضمن استحکام در گام ها، فاصله بين پاها از يکديگر 20 سانتي متر بيشتر نباشد، ضمن کنترل مصدوم از طريق فشار زانوها و

پاها   به کمر قوس نداده و همواره مستقيم از زمين بلند شويد. در حين انتقال دست هاي حمل کننده به بدن و برانکار نزديک نگه

داشته شود.

93_ با توجه به چه شرايطي حمل مناسب را انتخاب مي کنيم ؟

نوع صدمه – تعداد افراد کمک دهنده و آمادگي جسماني – فاصله اي که مصدوم بايد حمل شود – وسايل و امکانات موجود –

   وزن مصدوم – وضعيت رواني مصدوم.

94_ در طول مدت حمل نجاتگران بايد چه مواردي را در نظر داشته باشند ؟ ( حداقل 5 مورد )

کنترل علائم حياتي – مصدوم تا حد امکان کمتر حرکت داده شود – وضعيت پانسمان و بانداژ مراقبت شود – دفعات جابجايي

مصدوم را تا حد امکان کاهش دهند – يک فرد با تجربه جهت مديريت، هماهنگي و نظارت بر صحت انتقال مصدوم وجود

      داشته باشد.

95_ انواع حمل  هاي يکنفره را نام ببريد.

حمل به پشت ( کولي ) – حمل عصايي – حمل آتش نشان – چهار دست و پا – کششي

96_ وضعيت بدن مصدوم و امدادگر در حمل کششي از پله به پايين چگونه است ؟

● مصدوم را به پشت مي خوابانيم به طوري که سر او طرف پايين پلکان باشد، نجاتگر دست  هاي خود را از زير بغل مصدوم رد

کرده به طوري که سر وي روي سينه نجاتگر تکيه کند و دست  هاي نجاتگر روي سينه مصدوم قلاب شده او را به سمت پايين

مي کشد.

97_ کيسه هاي حمل اجساد چه مشخصاتي دارند ؟

● اين ابزار به صورت يک کيسه به طول 1 يا 2 متر و عرض 80 سانتي متر مي باشد و داراي 6 دسته براي حمل توسط 4 تا 6 

نفر و يک زيپ بزرگ در سراسر طول كيسه براي بستن آن مي باشد.

98_ استرس چيست ؟ در اثر مواجه با چه عواملي بوجود مي آيد ؟

● هر نوع فشار اعم از جسماني يا رواني که به انسان وارد شود، معمولاً منجر به بروز يک سري واکنش  هاي رواني عمومي به نام

استرس مي شود – درد، سرما يا گرما زياد، گرسنگي، خستگي يا مشاهده صحنه هاي ناراحت کننده.

99_ اختلالات رواني ناشي از استرس حوادث غيرمترقبه را نام ببريد.

 ( 4 مورد ) افسردگي – واکنش سوگ – اختلال خواب – شبه جسمي اختلال

100_ واکنش  هاي حاد استرس منجر به بروز چه علائمي مي شود ؟

احساس کرختي وبي تفاوتي – گيجي و کاهش آگاهي از محيط اطراف – احساس عدم واقعيت خود – احساس عدم واقعيت

       دنياي اطراف – فراموشي.

101_ واکنش هاي حاد استرس چه موقعي شروع شده و چه مدت طول مي کشد ؟

معمولاً در 4 هفته اول ايجاد شده و بين 2 روز تا 4 هفته طول مي کشد.

102_ علائم زير مربوط به کدام يک از اختلالات رواني ناشي از استرس است ؟

يادآوري مکرر از طريق افکار و تصاوير ذهني _ احساس وقوع مجدد حادثه _  زجر شديد رواني و واکنش شديد جسماني_  اختلال

استرس پس از حادثه.

103_ واکنش  هاي فردي که دچار اختلال استرس پس از حادثه شده چيست ؟

اجتناب از احساسات _ افکار و مکالمات مربوط به حادثه – دوري از محل حادثه همچنين عدم تمايل به تماس با افرادي که

 يادآوري کننده حادثه هستند _ بي تفاوتي و بي علاقگي در فعاليت  هاي مهم و همچنين احساس غريبي و بيگانگي با ديگران.

104_ مهمترين علت به وجود آمدن اختلال خواب در بازماندگان حوادث چيست ؟

● مهمترين اختلال در اين افراد به علت وضعيت زندگي، از دست رفتن دارايي ها – تزلزل در ثبات زندگي و ترس و نگراني از

آينده است.

105_ واكنش سوگ چيست ؟

مجموعه اي از هيجانات و يک واکنش طبيعي و قابل پيش بيني نسبت به يک فقدان بزرگ است.

106_ از مهمترين علائم افسردگي 6 مورد را نام ببريد.

غم و اندوه شديد – زود به گريه افتادن – اضطراب – شکايات جسمي – کاهش وزن و اشتها –  احساس ناتواني.

107_ جملات زير را کامل کنيد.

● خبر هاي بد و ناگوار را… به تدريج و حتي الامکان در حضور جمع مطرح کنيد. 

● به لحاظ مصلحت به آسيب ديدگان دروغ نگوييد زيرا… باعث سلب اعتماد آنان مي شود.

● افراد را از ديدن جنازه عزيزانشان… محروم نکنيد.

● مانع از ابراز احساسات آسيب ديدگان… مانند گريه و زاري نشويد.

● براي آرامش بخشيدن به افراد از… باورهاي ديني آن ها… کمک بگيريد.

108_ در صورت احتمال وقوع مجدد حادثه چگونه افراد را از محل سکونتشان انتقال مي دهيم ؟

● با کمک افراد محلي آن ها را قانع مي کنيم که به محل امن نقل مکان کنند.

109_ واکنش هاي امدادگران در مقابله با استرس شامل چه نوع علائمي است ؟

1_ علائم جسمي : تهوع، تلاطم حافظه.

2_ علائم هيجاني : اضطراب، ترس.

3_ علائم رفتاري : اختلال خواب و اشتها، تحرک پذيري.

110_ در موردتوصيه هاي بهداشتي مقابله با استرس امدادگران با واژه  هاي زير جمله بسازيد.

مهار واکنش ها – جايگزين کردن خاطرات – تشخيص علائم ناراحتي – وقت استراحت  

امدادگران در صورت حضور در صحنه سعي مي کنند “واکنش هاي خود را مهار کنند” تا بتوانند وظايف خود را به درستي انجام

دهند. پس از مأموريت امدادگران ونجاتگران بايد سعي کنند ” با جايگزين کردن خاطرات شيرين ” مانند تلاش هاي قهرمانانه ساير

خاطرات ناگوار را به فراموشي بسپارند. کارکنان جستجو و نجات بايد سعي کنند ” علائم ناراحتي را در خودشان تشخيص ” دهند.

همکاران را متقاعد کنيد که ” وقت استراحت بگيرند ” و اگر نگرفتند به اين کار وادار شوند.

111_ ابزار ايمني و هشدار نجات سبک را نام ببريد. ( حداقل 10 مورد )

کلاه ايمني – کفش ايمني – دستکش ايمني – عينک ايمني – لباس ضدحريق –  نوار شبرنگ ايمني و خطر– جليقه   شبرنگ

– حلقه نجات – چراغ گردان و چشمک زن– چراغ قوه دستي – طناب –  بيل

112_ از تجهيزات مورد نياز آوار برداري حداقل 10 مورد نام ببريد.

 انواع نردبان – طناب – موتور برقي – انواع قيچي آهن بر، گيره – بلندگوي دستي – چراغ قوه – کيف کمک هاي اوليه – سوت

– زنده ياب – دستکش ايمني – لوله پليکا ( حد اقل 1 متر ).

113_ چگونه مي توان مدخل و زيرزمين را پيدا کرد ؟ پس از تحقيقات با استفاده از روش  هاي زير :

● پاک کردن راهروي ورودي از آوار و خرابي.                ● با پاک کردن و دسترسي به در خروجي اضطراري.

● با سوراخ کردن ديوار ار طريق زيرزمين مجاور که آسيب زيادي نديده باشد.

 چنانچه کف زمين سوراخ نشده باشد، پس از پاک کردن قسمت کوچکي از آوار، مي توان با سوراخ کردن ديوار، مدخلي به

فضاي طبقات و زيرزمين باز کرد.

114_ روش متداول سوراخ کردن ديوارهاي آجري چيست ؟

● اين است که ابتدا يک سوراخ نسبتاً کوچک، که فقط براي رفتن به داخل زير زمين کافي باشد، ايجاد مي کنيم و سپس آن را

     به اندازه دلخواه وسعت مي دهيم.

115_ ديوار هاي سنگي را چگونه سوراخ مي کنيم ؟

براي حفر سوراخ ابتدا بايد از قلم و چکش استفاده کرد و پي از حفر سوراخ نسبت به بزرگتر نمودن آن اقدام  کرد. سپس يک

تکه الوار به اندازه عرض سوراخ تعبيه شده بر روي ديوار با جنس مقاوم، نصب گردد تا  از ريزش فوقاني سوراخ جلوگيري نمايد.

116_ ديوار هاي بتني را چگونه برش مي دهيم ؟ چرا؟

● به صورت مثلثي يا ضربدري شکاف ايجاد مي شود و هميشه برش ها با زاويه توليد گردد تا به سرعت قطعات برش خورده از

يکديگر جدا شوند. همين طور مي توان با ايجاد دو برش موازي در بتن، قطعه هاي بين دو برش را خارج نمود.

117_  واحد هاي سازمان هاي نجات را از کوچک به بزرگ نام ببريد.

گروه نجات ←   تيم نجات ←  گروهان نجات   ←  گردان نجات

118_  معمولاً اولويت در نجات و خروج مصدومين چگونه است ؟

بسته به نزديكي به هر يك با ترتيب اولويت: کودکان  ـ  افراد مسن و سالخورده  ـ  بانوان  ـ  آقايان

119_ مهمترين شرايط نجاتگران ( از نظر فيزيکي ) چيست ؟

● چابکي            ●  انعطاف بدني                قدرت تحمل                 قدرت بدني

120_ منظور از قدرت تحمل يک نجاتگر چيست ؟     

● توانايي انجام کار ها با حداقل فشار فيزيکي و ناراحتي.

دکمه بازگشت به بالا