تنها دو راه است كه به هدف هاي بزرگ وشكومند مي انجامد          يكي نيرو مندي و ديگري پشتكار است  

      گوته

 

 

............................ Copyright 2010, Avarbardari.com. All rights reserved. ............................